Giveaway ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Игра „Сподели магията на Коледа“

I. Организатор на играта и официални правила
1.1. Играта „Сподели магията на Коледа“ („Играта“) се организира и провежда от „Еником-М“ ООД, София, р. София, п.к. 1715, р-н Младост, ул. "Околовръстен път" №251Г, ММ Бизнес Център, офис №401 („Организатор“). Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „Правилата“).
1.2. С участието си в тази Игра, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да ги спазва.
1.3. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет адрес на сайта (https://www.enikom-m.com) на Организатора в категория „Регламенти“.
1.4. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес https://www.enikom-m.com.
1.5. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт“ по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт“ по чл. 2 ал. 1 от Закона за хазарта, тъй като в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Национална агенция за приходите.
1.6. Участието в Играта е напълно доброволно.

II. Място на провеждане на промоцията
2. Промоцията се организира на територията на Република България и се провежда в социалната мрежа Instagram (https://www.instagram.com/) и Facebook (https://www.facebook.com/).
III. Продължителност на Играта
3. Играта се провежда в периода от 10 часа на 12.12.2023 г. до 20:00 часа на 21.12.2022 г. включително.

IV. Изисквания за участие в Играта
4.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес на територията на Република България и са се запознали и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://www.enikom-m.com.
4.2. В Играта нямат право на участие служителите на Организатора, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
4.3. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.
4.4. Организаторът си запазва правото да изключи без предварително уведомление всеки участник, който действа недобросъвестно, или нарушава тези Правила, или предизвика основателни подозрения за неправилно използване на данни.

V. Участието не е обвързано с покупка
5. Участието в настоящата Игра не изисква извършването на каквато и да е покупка на стоки и продукти, продавани от Организатора, нито понасянето на каквито и да е допълнителни разходи от страна на участниците и печелившите.

VI. Участие в Играта и механизъм
6. За да участва в Играта, е необходимо в периода, посочен в т. 3, Участникът да направи следното:
6.1) Да последва страницата на Организатора в Instagram (Инстаграм) или Facebook (Фейсбук), а именно @enikom_m в  Instagram (Инстаграм) или Enikom M във Facebook (Фейсбук)
6.2.) Да си направи снимка в Коледния кът, разположен в един от магазините на Организатора с адрес: Магазин Еником М Пловдив, с адрес: град Пловдив, бул.“ Княгиня Мария Луиза“ 72; магазин Еником М София Люлин, с адрес: град София, бул.“ Царица Йоанна“ 102
6.3.) Да качи снимката като история („story“, публикация с публичност 24 часа) в профила си в Instagram (Инстаграм) или Facebook (Фейсбук)
6.4.) Да отбележи страницата на Организатора в Instagram (Инстаграм) или Facebook (Фейсбук) в качената история. Профилите на Организатора са както следва: @enikom_m в Instagram (Инстаграм) и @Enikom M във Facebook  (Фейсбук)
6.1. Всеки Участник участва еднократно в Играта независимо от броя качени истории и/или снимки, които е публикувал. Всеки потребител може да спечели само една награда.
6.2. Изискване за участие е профилът на съответното лице в Instagram (Инстаграм) или Facebook (Фейсбук) да бъде настроен като публичен, с цел публикациите, с отбелязване на @enikom_m в Instagram (Инстаграм) и @Enikom M във Facebook (Фейсбук) да са видими за Организатора, за да може последният да идентифицира лицата, пожелали да участват в Играта..
6.3. Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и/или неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява публикуваните от Участниците истории и/или снимки, свързани с участието им в тази Игра и на които е отбелязан профилът на Организатора в Instagram. Организаторът има право да сваля от Instagram страницата на @enikom_m и Facebook страницата на @Enikom M всеки коментар, отговор на коментар, изображение и др., респективно да дисквалифицира като отговарящи на условията на Играта публикувани от Участниците истории и/или снимки, които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

VII. Описание и разпределение на наградите
7.1. С изпълнението на изискванията по т. 6 по-горе, всяко лице има право да участва в тегленето на следните награди:
- 3 (три) ваучера на стойност 100 (сто) лв. за магазини Еником М
Ваучерите могат да бъдат използвани само във физическите шоуруми на Еником М. Ваучерите не могат да бъдат използвани в онлайн магазина на Организатора.
- 5 КОМПЛЕКТ ЧАШИ “SANTA IS COMING” с Ном. номер: 06021000001763
7.2. Разпределението на наградите ще се извърши на лотариен принцип, като ще бъдат изтеглени 8 (осем) печеливши участника.
7.2.1. Тегленето на 8-те награди ще се проведе на 22.12.2023 г. в 11 часа в офиса на Организатора в гр. София.
7.2.2. Тегленето на печелившите участници, ще се извършва на случаен (лотариен) принцип между всички лица, изпълнили изискванията за участие в Играта.
7.2.3. Лотарийното теглене се извършва в присъствието на комисия в състав от трима членове, назначена от Организатора. Комисията удостоверява законосъобразността на тегленето, както и съответствието с настоящите правила. За констатациите си Комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове.
7.2.4. Ще бъдат направени 8 лотарийни тегления за 8-те награди.
7.2.5. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани и да се разменят срещу други заместващи услуги, стоки или паричния им еквивалент. Продажбата на наградите на трети лица е забранена.
7.3. Организаторът, се задължава при необходимост да декларира дохода от спечелената награда и да внесе дължимия окончателен данък от името на съответните печеливши участници в законоустановения срок по чл. чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ с декларация по чл. 55, ал. 1 от същия закон.
7.4. Изтеглените печеливши участници ще бъдат публикувани в коментар и стори на Instagram страницата на @enikom_m и Facebook страницата на @Enikom M, както и на www.enikom-m.com в категория  „Регламенти“ на 22.12.2023 г.

VIII. Условия и ред за получаване на наградата
8.1. При проверка изпълнение на условията за получаване на наградата, всеки от печелившите участници е длъжен да предоставя верни данни относно имената и данните си за контакт. Награда може да получи само участник, който се легитимира с валиден документ за самоличност.
8.2. В срок от 5 работни дни от изтеглянето на печелившите участници, Организаторът се свързва с всеки един от тях чрез профила им в Instagram или Facebook, с който са участвали в Играта, като им изпраща лично съобщение с посочване, че съответният участник е бил изтеглен като печеливш и с искане за предоставяне на телефонен номер и имейл адрес, на които Организаторът може да се свърже с изтегления печеливш.
В случай че лицето, изтеглено като печеливш, не отговори на изпратеното му съобщение в срок от 48 часа от изпращането на съобщението, Организаторът изключва съответния участник от списъка с печеливши.
8.3. След като печелившият участник предостави своите телефонен номер и имейл адрес, Организаторът се свързва с участника на посочения телефонен номер за потвърждаване, че участникът желае да получи наградата и за уточняване на условията около нейното получаване.
В случай че печелившият участник не отговори на три последователни обаждания, направени в рамките на един работен ден през интервал от време между всяко от обажданията поне 3 часа, Организаторът изключва съответният печеливш участник от списъка с печелившите участници.
8.4. Организаторът има право служебно (по своя инициатива) с всички възможни и позволени от правото технически способи да проверява и установява нарушения на правилата за участие. Организаторът има право да отстрани от участие в Играта участник, за който се установи, че не отговаря на условията за участие в Играта или е нарушил по-друг начин настоящите правила.

IX. Защита на личните данни
9.1. С участието си Играта, участниците дават изрично своето съгласие:
9.1.1. Организаторът да има право по своя преценка, за периода на кампанията, да използва снимки, видеа, истории и др. материали, изпратени във връзка с провеждането и/или участието в играта.
9.1.2. С изпълнение условията по кампанията и участието си в играта, снимковите и видеоматериали, заснети по време на връчване на всяка от наградите, да бъдат използвани от Организатора с рекламно-информативни цели, във всички използвани от него рекламни канали, за което Организаторът не дължи възнаграждение на участника. 
Участниците декларират, че с участието си в Играта предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в нея.
9.2. Организаторът се задължава да спазва приложимото законодателство относно защитата на личните данни, събрани по време на Играта.
9.3. Участието в Играта е изцяло доброволно. В случай че дадено лице не желае Организаторът да обработва личните му данни, това лице не следва да участва в Играта.
9.4. С участието си в настоящата Играта участниците декларират, че са се запознали с правилата за поверителност на Играта и са наясно с последиците във връзка с обработката на личните им данни.
9.5. Печелившите участници от Играта дават изричното си съгласие за използване на техните имена и изображения в качеството на победители от страна на Организатора.
9.6. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях с цел уточняване на информацията свързана с Играта.

X. Прекратяване на Играта
10.1. В случай на непредвидени обстоятелства, които Организаторът не е в състояние да преодолее, същият си запазва правото да прекрати едностранно Играта и нейното провеждане и финализиране чрез съответно оповестяване в този смисъл, в случай на съществено нарушение на или злоупотреба с Правилата, или при възникване на форсмажорни обстоятелства.
10.2. В случай на такова прекратяване на участниците не се дължи компенсация.

XI. Отговорност
11.1. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при неспазени срокове съобразно тези Правила или по други подобни поводи, както и за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.
11.2. Организаторът не носи отговорност в случай на форсмажорни обстоятелства, които могат да възпрепятстват печелившите участници да се възползват от част или от цялата награда. Ако поради форсмажорни причини, Организаторът трябва да отложи, да промени, да анулира или да повтори Играта, то това ще бъде съобщено възможно най-рано от Организатора на интернет страницата му, където са публикувани Правилата на Играта, както и на печелившите участници по телефона и по имейл.
11.3. Тези Правила остават валидни дори след изтичането на срока на тази Игра и ще се считат за обвързващи както за участниците, така и за Организатора.
11.4. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата Игра.
11.5. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата в следствие на официални празници или други обстоятелства, които биха могли да възпрепятстват използването на наградата.
11.6. Организаторът на Играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната Игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация. Организаторът може да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организатора на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в Играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за Участници в томболите и трети лица във връзка с такова съдържание.
XII. Съдебни спорове
12. Всякакви потенциални спорове между Организатора и участниците в тази Игра следва да се решават по взаимно съгласие или, в случай, че такова решение не е възможно - пред компетентните български съдилища, съгласно правилата за местна и родова подсъдност.

XIII. Други
13.1. За избягване на всяко съмнение, участието в Играта означава, че участникът приема условията на Играта така, както те са определение в тези Правила.
Организаторът си запазва правото да прави промени и/или последващи допълнения към тези Правила, включително и по отношение на наградите в Играта, стига всички такива промени да са разумни и да не вредят на интересите на участниците или да не предоставят неоправдани предимства на някои от тях, и да са съобщени по подобаващ начин на участниците чрез публикуване на уебсайта на Организатора.
13.2. В случай на поява на каквито и да е обстоятелства, които не са уредени от тези Правила, Организаторът си запазва правото да добавя всякакви разяснения на по-късен етап.
14. Описаната по-горе Игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Instagram и Facebook.
15. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили в Instagram и Facebook при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
16. Участниците нямат право да публикуват на страницата, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права. Същото важи за съдържание, което би могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на Играта, в т.ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права. Същото важи за съдържание, което би могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
17. С приемането на настоящите Официални правила Участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка, друга информация и материали, предоставени от тях във връзка или по повод на Играта, Организаторът не предоставя и не дължи каквато и да е компенсация или възнаграждение.
18. С приемането на настоящите Официални правила Участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на Играта не са обект на интелектуална собственост, авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица. Участниците се съгласяват, че няма да претендират като титуляри на подобни права за заплащане от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.
Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб-страницата на Организатора  –  https://www.enikom-m.com/. За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на marketing@.enikom-m.com
Тези правила са утвърдени от Организатора на играта на 11.12.2023 г.