ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.077 „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТ ПО АДБФП № BG16RFOP002-2.077-0844-C01


На 11.02.2021 г. между Министерство на икономиката на Република България чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), в качеството ѝ на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 (ОПИК), и „Еником-М“ ООД беше сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0844-C01 по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.


Проект BG16RFOP002-2.077-0844-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 150,000.00 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 150,000.00 лева, от тях 127,500.00 лева са средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 22,500.00 лева са национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е три месеца.


Изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ цели да осигури на „Еником-М“ ООД оперативен капитал за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. С изпълнението на проекта се осигуряват оборотни средства, с които дружеството да посрещне част от разходите за възнаграждения на персонала, като по този начин ще се предотврати загубата на дългогодишни и ценни служители на дружеството, за покриване на наемна цена, която дружеството дължи по договори за наем на помещения и др. Общият ефект от изпълнението на проекта и очакваните резултати са осигуряване на икономическа стабилност и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията COVID-19.
Дата: 12.02.2021 г.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Еником-М“ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.