ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 - 2020

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЕНА   БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРА   BG16RFOP002-2.101 „ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ОБОРОТЕН КАПИТАЛ ЗА МСП, ЗАСЕГНАТИ ОТ ВРЕМЕННИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020
На  26.07.2021 година със Заповед № З-ЦУ-2572/26.07.2021 г. на изпълнителния директор на НАП беше предоставена  безвъзмездна финансова помощ на  „Еником-М“ ООД   в размер на  80910.64  лева по процедура BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Проект BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020  и цели да осигури на „Еником-М“ ООД оперативен капитал за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.  Срокът за изпълнение на проекта е три месеца.