Политика за подаване на сигнали за нередности

Политика за подаване на сигнали за нередности в   „ЕНИКОМ-М“ ООД

Въведение
„ЕНИКОМ-М“ ООД очаква от своите служители и договорни партньори да спазват условията на договорите си лоялно, добросъвестно и в дух на сътрудничество. Това общо задължение за грижа също така включва основното морално задължение да се подава сигнал, ако възникне разумно подозрение, че тези субекти биха/са могли да извършат нарушение. Поради тази причина „ЕНИКОМ-М“ ООД иска да създаде и насърчи корпоративна култура, белязана с честност и откритост, при която всеки има възможността да докладва за потенциални нарушения, които могат да доведат до финансова или репутационна загуба на най-ранен възможен етап, без да се страхува от репресии и да е уверен, че ще получи справедливо отношение и неговите опасения ще бъдат разследвани както трябва.
Механизмите за вътрешен контрол и оперативните процедури на „ЕНИКОМ-М“ ООД имат за цел да предотвратяват и препятстват всички нарушения; въпреки това, дори и най-добрата система за контрол не може да предостави абсолютни гаранции срещу нередности. В този смисъл подаването на сигнали за нередности е една от ефективните техники, използвани за предотвратяване и откриване на нарушения. Тя мобилизира служителите и договорните партньори да съобщават своите подозрения и разумни съмнения на ръководството относно злонамерени дейности без страх и предразсъдъци.
Настоящата политика се основава също така на изискванията, заложени в най-новото европейско законодателство ( 2019/1937 - Директива на ЕС относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза), международните стандарти и принципите на корпоративното управление.

Цели
Настоящата Политика има за цел да предостави юридическа рамка за лицата, подаващи сигнали за нередности, за да изразят своите опасения относно всякакви подозрителни или нежелани събития/дейности, които противоречат на закона, правилата на „ЕНИКОМ-М“ ООД или могат да имат неблагоприятно въздействие върху бизнеса или репутацията на „ЕНИКОМ-М“ ООД.
Планираните цели на настоящата политика са „ЕНИКОМ-М“ ООД да постигне пълно съответствие с най-новото законодателство на ЕС в тази област и заедно с това:

 • Да поддържа култура на откритост, отговорност и почтеност;
 • Да осигури среда за всички лица да подават сигнали за нередности, без да се страхуват от ответни действия с цел отмъщение, когато знаят или подозират за нарушение, на който и да е настоящ или бивш служител, или договорен партньор, което може да породи финансов или репутационен риск за „ЕНИКОМ-М“ ООД;
 • Да създаде информираност, особено сред служителите, заинтересованите страни и договорните партньори относно функцията за подаване на сигнали за нередности;
 • Да даде възможност на ръководството да бъде информирано на ранен етап за нарушения и да предприема подходящи действия;
 • Да осигури увереност на сигнализиращите лица за тайната и защитата на техните законни лични интереси при подаване на сигнал за подозрителни дейности;

Да гарантира, че всички подадени сигнали съгласно настоящата политика ще останат строго поверителни и че „ЕНИКОМ-М“ ООД се ангажира да разгледа подадените сигнали (ако има такива), в които се твърди за ответни действия с цел отмъщение срещу сигнализиращите лица.

Определения
Нарушение: означава действие или бездействие - в работен контекст - което нарушава задължения, наложени със закон, наредби, професионални стандарти, вътрешни политики, правила и процедури на „ЕНИКОМ-М“ ООД, или противоречи на техния предмет или цел.
Подаване на сигнал за нередности: е подаване на сигнал (вътрешно или външно подаване на сигнал) до вътрешен антикорупционен орган на „ЕНИКОМ-М“ ООД, (или в зависимост от случая може да бъде надзорен орган) от което и да е лице, което разкрива и/или съобщава информация за нарушение.
Сигнализиращо лице („лице, подаващо сигнал за нередности“): е всяко физическо или юридическо лице, което подава сигнал за нарушението до вътрешен антикорупционен орган на „ЕНИКОМ-М“ ООД. Ролята на сигнализиращото лице се свежда единствено до степента на подаване на сигнал; сигнализиращото лице нито се счита за разследващо лице, нито определя подходящите коригиращи действия, които могат да бъдат необходими при дадената ситуация.
Вътрешен антикорупционен орган: е оперативно и независимо звено, създадено в рамките на функцията за съответствие за получаване и наблюдение на опасенията, повдигнати от сигнализиращи лица по тази политика.
Добросъвестност: е искрената убеденост на сигнализиращото лице, че съдържанието на подадения сигнал за нарушение е вярно и подаването на сигнала е направено в интерес на „ЕНИКОМ-М“ ООД, без оглед на лична изгода и не въз основа на лични недоброжелателства. Това не означава непременно обаче, че даден сигнал, подаден добросъвестно, ще се окаже верен.
Ответни действия с цел отмъщение: означава всеки акт на дискриминация, отмъщение или тормоз, извършен пряко или косвено срещу сигнализиращо лице, от когото и да е във връзка с подаването на сигнал за нарушението.
Защита: означава всички разумни стъпки, предприети от „ЕНИКОМ-М“ ООД за осигуряване на поверителност на името на сигнализиращото лице, както и мерките, прилагани за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности от ответни действия с цел отмъщение и финансови загуби.
Работен контекст: означава текуща или минала работа или договорни дейности в „ЕНИКОМ-М“ ООД, чрез които, независимо от естеството на тези дейности, лицата придобиват информация за нарушения и в рамките, на които тези лица могат да пострадат от ответни действия с цел отмъщение, ако подадат сигнал с такава информация.
Обхват
Личен обхват
Настоящата Политика се прилага за лица, подали сигнали за нередности, които са придобили информация за нарушения в работен контекст, включително следните:

 • лица със статут на „служители“ или със статут на „самонаети лица“;
 • акционери и лица, принадлежащи към административен, управителен или надзорен орган, включително членове без изпълнителна власт, както и доброволци и платени, или неплатени стажанти;
 • всички лица, работещи под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители и доставчици.
  Настоящата политика се прилага също и за сигнализиращи лица, при които информацията за нарушения е придобита при работни взаимоотношения, които са приключили, или лица, чиито работни взаимоотношения тепърва предстоят в случаите, когато информацията е получена по време на процеса на набиране на персонал или при други преддоговорни
  преговори.

  Мерките за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, се прилагат, когато е уместно и за:
 • трети лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да пострадат от ответни действия с цел отмъщение в работен контекст като например колеги или роднини;

юридически лица, на които сигнализиращото лице е собственик, за които работи или с които е свързан по друг начин в работен контекст;

С подписването на трудов договор с „ЕНИКОМ-М“ ООД всички новоназначени служители потвърждават, че са запознати със съдържанието и разпоредбите на вътрешните правила и процедури на Дружеството, включително настоящите правила относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения в „ЕНИКОМ-М“ ООД и ще спазват стриктно всички техни изисквания. Копие от трудовия договор, подписан от двете страни, се съхранява от дирекция „Управление на човешките ресурси“ в личното досие на новопостъпилия служител.

Материален обхват
Тази политика определя общи минимални стандарти за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, съобщаващи за нарушения на закона или на политиките, правилата и процедурите на „ЕНИКОМ-М“ ООД. Примерите за такива нарушения включват, но не се ограничават до измами, пране на пари, подкуп и корупция, търговия с вътрешна информация и други неправомерни действия, неморално или неетично поведение или злонамерени практики, неизпълнение на задължения. (особено по въпроси, които застрашават репутацията на „ЕНИКОМ-М“ ООД).

Извън обхват
Настоящата политика не е предназначена да поставя под въпрос финансови или бизнес решения, взети от „ЕНИКОМ-М“ ООД и не следва да се използва за преразглеждане на други въпроси, които вече са били разгледани съгласно други процедури, правила или разпоредби на „ЕНИКОМ-М“ ООД.
Когато са предвидени специфични вътрешни политики, правила и/или процедури за разглеждане на нарушения, те се прилагат извън обхвата на настоящата политика.

Принцип 1: Защита на лицата, подаващи сигнали за нередности
Сигнализиращите лица отговарят на изискванията за защита съгласно настоящата политика при условие че:

 • са имали разумни основания да вярват, че информацията за докладваните нарушения е вярна към момента на подаване на сигнала и че тази информация попада в обхвата на настоящата политика и
 • са подали сигнал вътрешно или външно, в съответствие с настоящата политика.


Настоящата политика не засяга задължението за приемане и проследяване на анонимни съобщения за нарушения, но анонимното подаване на сигнали не се предпочита и насърчава. Сигнализиращи лица, които са подали анонимен сигнал за нарушения, но впоследствие са идентифицирани и са пострадали от ответни действия с цел отмъщение, отговарят на условията за защита, предвидена в принцип 2, при условие че отговарят на уредените в принципа изисквания. Лицата, които подават сигнал за нарушения вътрешно отговарят на предпоставките за защита при същите условия като лицата, които подават сигнал външно.

Принцип 2: Защитни мерки
„ЕНИКОМ-М“ ООД предприема необходимите мерки, за да забрани всяка форма на ответни действия с цел отмъщение срещу сигнализиращи лица (включително заплахи и опити за отмъщение), особено - но не само - под формата на:

 • отстраняване, понижаване или спиране на повишение, както и спиране на обучение;
 • отрицателна оценка на представянето или препоръка за работа;
 • налагане или прилагане на каквато и да е дисциплинарна мярка, порицание или друго наказание;
 • принуда, сплашване, тормоз, дискриминация или несправедливо отношение;
 • непреобразуване на временен трудов договор в постоянен, когато работникът е имал законни очаквания, че ще му бъде предложена постоянна работа;
 • неподновяване или предсрочно прекратяване на временен трудов договор;
 • вреда, включително за репутацията на лицето (особено в социалните медии) или финансови загуби, в това число загуба на бизнес и загуба на доход;
 • включване в черни списъци въз основа на неформално или формално споразумение за сектора или бранша, което може да доведе до това, че лицето да не може да намери работа в този сектор или бранш;
 • предсрочно прекратяване или анулиране на договор за стоки или услуги.


„ЕНИКОМ-М“ ООД гарантира, че лицата, подаващи сигнали за нередности, имат достъп по целесъобразност до мерки за подпомагане, по-специално изчерпателна и независима информация и съвети, които са леснодостъпни и безплатни, относно наличните процедури, защитата срещу ответни действия с цел отмъщение и правата на засегнатото лице.
Ако сигнализиращото лице почувства, че на мястото му на назначаване може да бъде подложено на преследване или тормоз от набедените служители след подаването на сигнала, ръководството може да обмисли прехвърлянето му на друго подходящо място по негова молба. Това уверение обаче не се разширява в случаите, когато се докаже, че той/тя е повдигнал(а) въпроса с цел уреждане на лични дрязги/неудовлетворения, оплаквания или когато той/тя регулярно е участвал(а) в оплаквания относно несъществуващи проблеми.
„ЕНИКОМ-М“ ООД предприема действия за подходящи последствия (например дисциплинарни действия, граждански или наказателни жалби) съгласно вътрешните процедури спрямо физически или юридически лица, които:

 • възпрепятстват или се опитват да възпрепятстват подаването на сигнали;
 • извършват ответни действия с цел отмъщение срещу сигнализиращи лица;
 • завеждат, създаващи неприятности производства срещу сигнализиращи лица;

нарушават задължението за запазване на поверителността на самоличността на сигнализиращите лица.

Служителите на „ЕНИКОМ-М“ ООД трябва да се въздържат да злоупотребяват с процедурата за подаване на сигнали за нередности и по този начин умишлено да навредят на друг служител. Когато последващо разследване разкрие, че може да се докаже, че обвиненията са направени със злонамерен или клеветнически умисъл, могат да се прилагат подходящи санкции (те могат да се разпростират до уволнение, когато това е оправдано в съответствие с правилата на дружеството и приложимото законодателство).

Принцип 3: Защита на засегнатите лица

„ЕНИКОМ-М“ ООД гарантира, че засегнатите лица са защитени по начин, запазващ баланса между интересите и правата на различните засегнати страни (включително правото на „ЕНИКОМ-М“ ООД да разследва нарушението).
„ЕНИКОМ-М“ ООД гарантира, че засегнатите лица се ползват изцяло от основните си права като справедливо отношение, право на защита (включително правото да бъдат изслушани и правото на достъп до досието им), както и презумпцията за невинност. Вътрешният антикорупционен орган гарантира, че самоличността на такова лице е защитена, докато продължават разследванията, задействани от подадения сигнал. Защитата на самоличността на сигнализиращите лица се прилага и по отношение на защитата на засегнатите лица.
Засегнатите лица имат право на информация (името на обработващия данни, какво е основанието за подозрение, кои са получателите на тази информация) и също така имат право на достъп, корекция и премахване на информация, свързана с тях, която е непълна или невярна, съгласно правилата за защита на личните данни.
Тези права не дават право на засегнатите лица да правят копия на документи или други материали, свързани с разследването, констатациите и предприетите мерки.
Упражняването на тези права може да бъде отложено, за да се избегне възпрепятстване на разследването или да бъде ограничено, за да се защитят правата на други участници. Решението дали тези права трябва да бъдат ограничени, или не - се взема за всеки отделен случай.

Принцип 4: Канали и процедура за подаване на сигнали за нередности
Информацията за нарушения може да се подава чрез различни канали за докладване (вътрешни или външни) съгласно процедурите, предвидени в настоящата политика. „ЕНИКОМ-М“ ООД насърчава подаването на сигнали за нередности по вътрешни канали за докладване преди да се подаде сигнал за нередности чрез външни канали за подаване на сигнали, при което нарушението може да бъде ефективно разрешено вътрешно и когато сигнализиращите лица считат, че няма риск от ответни действия с цел отмъщение.
За целите на подаването на сигнали за нередности „ЕНИКОМ-М“ ООД създаде специална електронна поща: concerns@enikom-m.com. Този канал и процедура за подаване на сигнали за нередности позволяват на лицата, определени в обхвата на настоящата политика, да докладват информация за нарушения.
Каналите за докладване на нередности трябва да се управляват от Вътрешния антикорупционен орган, предназначен за тази цел.
Процедурата за подаване на сигнали за нередности и за последващи действия включва най- малко:
канал за получаване на сигнали за нередности, разработен, създаден и опериран по сигурен начин, който гарантира, че поверителността на самоличността на сигнализиращото лице и всяко трето лице, посочено в доклада, е защитена и предотвратява достъпа от неупълномощени служители;

 • канал за получаване на сигнали за нередности, даващ възможност за трайно съхранение на информация, за да позволи извършването на по-нататъшни разследвания;
 • потвърждение за получаване на сигнала за нередности до сигнализиращото лице в рамките на 7 дни от това получаване;
 • Вътрешният антикорупционен орган има компетентност за проследяване на сигналите за нередности. Вътрешният антикорупционен орган получава сигналите и поддържа комуникация със сигнализиращото лице и ако е необходимо, иска допълнителна информация и подава обратна информация до сигнализиращото лице;
 • прилежно проследяване от Вътрешния антикорупционен орган;
 • срок за предоставяне на обратна връзка, не по-дълъг от 3 месеца от потвърждението за получаване;
 • съобщава на сигнализиращите лица крайния резултат от разследванията, предизвикани от подадения сигнал;
 • предава своевременно информацията, съдържаща се в сигнала за нередности, на компетентните органи за по-нататъшно разследване съгласно съответното законодателство.


Каналът за получаване на сигнали за нередности е също така разработен, създаден и опериран по сигурен начин, който гарантира, че поверителността на самоличността на сигнализиращото лице и всяко трето лице, посочено в доклада, е защитена и предотвратява достъпа от неупълномощени служители; Устното подаване на сигнали е възможно по телефона или чрез други системи за гласови съобщения, а при поискване от сигнализиращото лице - чрез физическа среща със специално определено лице в рамките на разумен срок.
Специално определеното лице, след като надлежно е оценило въпроса, може да реши, че докладваното нарушение е очевидно незначително и не изисква по-нататъшни последващи действия, различни от приключване на процедурата. В подобен случай компетентното лице уведомява сигнализиращото лице за решението и причините за него. Същият подход може да се следва в случай на повтарящи се сигнали за нередности, които не съдържат никаква значима нова информация за нарушения в сравнение с предишен сигнал за нередности, за който са приключени съответните процедури, освен ако нови обстоятелства не оправдават различни последващи действия.
Специално определеното лице, което е получило сигнал за нередност, но няма компетентността да се справи с докладваното нарушение, го предава на вътрешния антикорупционен орган в рамките на разумен срок и по сигурен начин, което след това трябва да вземе решение по отношение на предприемане на необходимите последващи действия.
Ако даден сигнал за нарушение се получи по канали, различни от канала за докладване на нередности или от служители, различни от тези, които отговарят за обработката на сигнали за нередности, то на служителите, които го получават, е забранено да разкриват каквато и да е информация, която може да идентифицира сигнализиращото лице или засегнатото лице, като незабавно препращат сигнала, без да го променя на следния електронен адрес: concerns@enikom-m.com за по-нататъшно решение.
„ЕНИКОМ-М“ ООД определя служители, отговорни за обработката на сигнали за нередности, по-специално за:

 • получаване и проследяване на сигнали за нарушението;
 • провеждане на разследване за нарушението;
 • поддържане на контакт със сигнализиращото лице с цел предоставяне на обратна информация и искане на допълнителна такава, когато е необходимо.

Тези членове на персонала получават специално обучение за целите на обработката на сигнали за нарушения.
„ЕНИКОМ-М“ ООД публикува на своя уебсайт в отделен, лесно разпознаваем и достъпен раздел най-малко следната информация:

 • условията за придобиване на право на защита по силата на тази политика;
 • данните за контакт за външните канали за подаване на сигнали за нередности, по-специално електронните и пощенските адреси, телефонните номера за тези канали, като се посочва дали телефонните разговори се записват;
 • процедурите, приложими за подаване на сигнали за нарушения, включително начина, по който компетентното лице може да поиска от сигнализиращото лице да изясни докладваната информация или да предостави допълнителна информация, сроковете за предоставяне на обратна информация и вида и съдържанието на такава обратна информация;
 • режимът на поверителност, приложим за сигналите за нередности, особено информацията във връзка с обработването на лични данни;
 • естеството на последващите действия, които трябва да се предприемат по сигналите за нередности;
 • процедурите за защита срещу ответни действия с цел отмъщение и наличието на поверителни консултации за лицата, които планират да подадат сигнал за нередности.Принцип 5: Поверителност, защита на личните данни и водене на архив на сигналите за нередности
Поверителност
Самоличността на сигнализиращото лице не може да бъде разкривана на никого извън оторизираните служители, компетентни да получават или обработват сигналите за нередности без изричното съгласие на това лице. Това се отнася и за всяка друга информация, от която може да се установи самоличността на сигнализиращото лице.
Самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, отнасяща се за такова лице, може да бъде разкривана само когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от закона в контекста на разследвания на националните органи, включително с оглед защитата на правата на засегнатото лице.
Защита на личните данни
Всяко обработване на лични данни, извършено съгласно настоящата политика, включително обмен или предаване на лични данни, се извършва в съответствие със законодателството на ЕС и националното законодателство и политиките на „ЕНИКОМ-М“ ООД. Лични данни, които очевидно не са от значение за обработката на конкретен сигнал, няма да бъдат събирани или ако бъдат събрани случайно, ще бъдат изтривани без ненужно забавяне.
Водене на архив на сигналите за нередности
„ЕНИКОМ-М“ ООД води архив на всеки получен сигнал за нередности в съответствие с изискванията за поверителност. Сигналите за нередности се съхраняват не по-дълго, отколкото е необходимо и пропорционално, за да се спазят изискванията, наложени от тази политика.
Когато за подаване на сигнал за нередности се използва записвана телефонна линия или друга система за гласови съобщения, „ЕНИКОМ-М“ ООД има право да документира устно подадения сигнал:

 • като направи запис на разговора в трайна и възстановима форма; или
 • чрез пълен и точен препис на разговора, изготвен от служителите, отговорни за обработката на сигнала за нередности.

„ЕНИКОМ-М“ ООД предлага на лицето, подаващо сигнал за нередности, възможността да провери, коригира и се съгласи с преписа на разговора, като го подпише.
Когато за подаване на сигнали за нередности се използва незаписвана телефонна линия или друга незаписвана система за гласови съобщения, „ЕНИКОМ-М“ ООД има право да документира устното подаване на сигнал под формата на точен протокол от разговора, написан от служителя, отговорен за обработката на сигнала. „ЕНИКОМ-М“ ООД предлага на лицето, подаващо сигнал за нередности, възможността да провери, коригира и се съгласи с протокола на разговора, като го подпише.
Когато дадено лице поиска среща с компетентните служители за целите на подаването на сигнали за нередности, „ЕНИКОМ-М“ ООД гарантира, при съгласието на сигнализиращото лице, че се водят пълни и точни записи на срещата и има право да документира срещата:

 • като направи запис на разговора в трайна и възстановима форма; или
 • чрез пълен и точен протокол на срещата, изготвен от служителите, отговорни за обработката на сигнала за нередности.

„ЕНИКОМ-М“ ООД предлага на лицето, подаващо сигнал за нередности, възможността да провери, коригира и се съгласи с протокола на срещата, като го подпише.


Принцип 6: Специално определени звена и лица
Поради своята независимост Вътрешният антикорупционен орган служи като централна точка, където се получават, наблюдават и съхраняват всички сигнали и случаи за нередности. Всички останали звена/лица са длъжни да предават без забавяне всички входящи сигнали за нарушения към него като вътрешния антикорупционен орган отговаря за:

 • Получаване, наблюдение и съхраняване на всички случаи на подадени сигнали за нередности;
 • Разглеждане на всички случаи на сигнали за нередности;
 • Наблюдение на всички случаи на сигнали за нередности;
 • Комуникация с лицата, подаващи сигнали за нередности, информиране на лицата, подаващи сигнали за нередности за напредъка на проучването, освен ако това може да навреди на лицата, подаващи сигнали за нередности или да възпрепятства разследването;
 • Провеждане на проучвания с цел да се установи дали има извършено нарушение. Ако е необходимо, всяка трета страна, спомената в подадения сигнал, е защитена;
 • Докладване пред ръководството;
 • Гарантиране, че се спазва поверителност относно самоличността на сигнализиращото лице, освен ако сигнализиращото лице се съгласи с разкриването на самоличността му или ако това се изисква от закона. Това не изключва възможността сигнализиращото лице, както и всички други участващи лица, да могат да бъдат интервюирани по отношение на нарушението;
 • Предприемане на необходимите защитни мерки по отношение на сигнализиращото лице или други засегнати лица;
 • Докладване на факти, с които трябва да бъдат сезирани официалните органи. Когато е уместно, може да бъде подадена жалба до компетентните органи;
 • Защита на правата на засегнатите лица.

Разследващите се подчиняват на строги етични правила, особено по отношение на спазването на надлежна дискретност и демонстрирането на необходимата сдържаност. Всяко разследване на нарушение се провежда в съответствие с политиките и професионалните стандарти на „ЕНИКОМ-М“ ООД.
От всеки служител се изисква и е длъжен да сътрудничи добросъвестно на звеното, обработващо сигнала за нарушение.

Принцип 7: Мониторинг и докладване
Резултатите от разследванията на нарушения се докладват в съответствие със стандартните линии за управленска отчетност за конкретните видове нарушения. Тази вътрешна отчетност не засяга задължението за докладване на статистически данни за случаи на подадени сигнали за нередности или статуса на прилагане на законодателството в тази област към съответните органи (например Европейска централна банка).
Вътрешният антикорупционен орган отговаря за наблюдението и функционирането на настоящата политика във всички дружества на „ЕНИКОМ-М“ ООД.


Принцип 8: Прилагане и комуникация
Вътрешният антикорупционен орган в „ЕНИКОМ-М“ ООД отговаря за транспонирането, въвеждането и прилагането на тази политика на местно ниво в рамките на 12 месеца след приемането ѝ и за изготвянето на надеждни, опростени и прозрачни процедури (включително точки за контакт и информация, също обхванати в комуникационната/информационната кампания във всеки местен субект), за да се гарантира спазването на тази политика.
Вътрешният антикорупционен орган в „ЕНИКОМ-М“ ООД трябва да предприеме информационна кампания за разпространението на тази политика. Политиката трябва да бъде публикувана (както вътрешно, така и външно) и включена в курсове за обучение.


Изменения
Принципите, изложени в тази политика, представляват минималните стандарти, приложими за „ЕНИКОМ-М“ ООД.
Съответствието с тази политика е задължително и се прилага с незабавно действие за „ЕНИКОМ-М“ ООД.
„ЕНИКОМ-М“ ООД гарантира, че правата, предвидени в настоящата политика, не могат да бъдат отказвани или ограничавани, от което и да е споразумение, политика, форма или условие за работа.
Прилагането на тази политика при никакви обстоятелства няма да представлява основание за намаляване на нивото на защита, вече предоставено от „ЕНИКОМ-М“ ООД в областите, обхванати от този документ. Ако местното законодателство е с по-висока защита, то ще има превес.
Всички въпроси относно политиката и нейните принципи могат да бъдат насочени към
Вътрешният антикорупционен орган на „ЕНИКОМ-М“ ООД (e-mail: concerns@enikom-m.com ).

Преходни и заключителни разпоредби
Настоящите Правила относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения в „ЕНИКОМ-М“ ООД („Политика за подаване на сигнали за нередности“) е одобрена с решение на Управителя на „ЕНИКОМ-М“ ООД от 01.12.2023 г. и влиза в сила от датата на нейното одобрение.

Формуляр за регистриране на сигнал можете да свалите от ТУК
Потълнени формуляри можете да изпращате наe-mail: concerns@enikom-m.com.