Поверителност - защита на личните данни

Политики за поверителност
в  „Еником-М“ ООДЗА НАС Е ВАЖНО ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ  СИГУРНИ, ЗАЩИТЕНИ И КОМФОРТНО, ЗАТОВА ПАЗИМ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ


Кои сме ние ?
Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в „Еником-М“ ООД.

„Еником-М“ ООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130374058, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Околовръстен път 251 Г, ММ Бизнес Център, офис №401, тел.: 02/4607152; факс: 02/4607183, email: info@enikom-m.com и интернет страница: https://www.enikom-m.com/bg. „Еником-М“ ООД.
Длъжностно лице за защита на личните данни на „Еником-М“ ООД -  Методи Алексиев, email: metodi.aleksiev@enikom-m.com, тел. 0888855731


Какво представлява Политиката за поверителност и декларацията за поверителност
Тази Политика за поверителност има за цел да Ви представи изчерпателна информация  на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Еником-М“ ООД (наричано оттук нататък „Еником-М“) включително:

Какви лични данни събираме за Вас?
Каква е целта на тяхното събиране?
За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
С кого споделяме Вашите лични данни?
Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за ?
Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?


С тази Политика за поверителност Еником-М ООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт.

Какво са лични данни?
Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.
Така напр. непряко идентифициране е мобилният телефон, пряко са трите имена и мобилен телефон.

Какви лични данни събира Еником-М за Вас ?
За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, Еником-М събира следната информация за Вас:
Име, фамилия, телефон, електронна поща, организация, населено място, адрес, данни за банкова сметка при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страницa www.enikom-m.com, включително създаване на първоначална регистрация, абониране за нашия бюлетин, попълване на формата за даване на мнения и/или коментари;
Име, фамилия, телефон, имейл и CV - при попълване на формата за кандидатстване за свободна работна позиция, обявена на нашата уеб-страница;
Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница - IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
Бисквитки (Cookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

На какво основание Еником-М обработва личните Ви данни ?
Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и др.

Еником-М събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за стоки и услуги – на договорно основание или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

Еником-М събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

Еником-М обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения – напр. за данъчно-счетоводни цели .

Еником-М може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес (напр, осигуряване на правна защита), освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

За какви цели събираме Вашите лични данни, т.е. защо ги събираме, съхраняваме, предаваме и унищожаваме ?
Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:
За да Ви предоставим достъп до услугите/продуктите на нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
За да изпълним подадена от Вас поръчка на мебели/стоки на Еником-М
В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес

По какъв начин обработваме личните Ви данни?
За да предостави продукти и услуги, Еником-М обработва (събира) предоставените от Вас лични данни по следните начини:

-  чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на Еником-М. Формулярите се предоставят на място в нашите магазини
- при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация;
- чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на Еником-М;
- чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?
В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът е различен.
Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас.
Лични данни, съдържащи се в счетоводна документация се съхраняват за срок от 10 години, в изпълнение на изискванията на българското данъчно-счетоводно законодателство, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.
Лични данни, обработвани за целите на директния маркетинг - до изрично оттегляне на съгласието Ви за това.
След изтичането на посочените срокове и в случай, че не съществува законова основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. Изтриват се перманентно от нашата система записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

Еником-М има право да разкрива и предава личните Ви данни на дружествата от групата доколкото съществува легитимен интерес свързан с вътрешни административни цели. Това и всяко друго предаване е при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.
За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно Еником-М да разкрие личните Ви данни на следните лица:
- подизпълнители и доставчици на услуги като експерти, консултанти, адвокати, дружества за събирания на вземанията;
Нашите партньори,  които са свързани с предоставянето на услугите/продуктите, към които имате интерес;
- трети лица, на които сме възложили да обработват личните Ви данни;

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?
Вашите лични данни се предоставят на трети лица  и в следните случаи:
По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
По искане на компетентнисъдебни органи, контролни административни органи, държавни агенции и други публични органи и организации съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз и до степента, разрешена съгласно закона;
В случай на предаване на Вашите данни в друга държава, това може да стане свободно в случаите, в които предаването се осъществява в рамките на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство при спазването на всички изисквания за защитата на тези данни и при имплементирането на договорни клаузи за защита с получаващата страна.
Предаване на данни извън Европейското икономическо пространство може да се осъществява единствено когато Европейската комисия е признала дадена държава извън ЕИП като осигуряваща адекватно ниво на защита на данните или при прилагането на Стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, за осигуряване защитата на личните данни.


Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:
 Правото на достъп до личните данни, които Еником-М обработва за Вас и да получите копие от тях;
 Право да искате от Еником-М коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на info@enikom-m.com
 Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
 Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от Еником-М, в случай че са налице условията за това.
 Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
 Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето;
 Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на info@enikom-m.com
 Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.


Промени в Политиките за поверителност
За всички извършени промени в тези Политики за поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща.
Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб порталите на Еником-М.

Как да се свържете с нас?
Можете да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Околовръстен път 251 Г, ММ Бизнес Център, офис №401
Електронна поща: info@enikom-m.com
За контакт с Длъжностно лице за защита на данните - Методи Алексиев, email: metodi.aleksiev@enikom-m.com, тел. 0888855731
Последна актуализация на: 1.04.2024г.

Уважаеми клиенти, информираме ви, че Еником М е администратор на лични данни с идентификационнен номер 107747