Условия за членство

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛУБНА КАРТА ЕНИКОМ М


Настоящият документ урежда Общите условия за издаване и използване на Клубна карта Еником М, издавани от “Еником М”  ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията ЕИК 130374058, със седалище и адрес на  управление в град София, ул. Околовръстен път 251 Г, ММ Бизнес Център, офис №401 и адрес за кореспонденция в град София, ул. Околовръстен път 251 Г, ММ Бизнес Център, офис №401, наричано по долу “Картоиздател”,  които карти ще се предоставят на другия договарящ наричан по долу “Картодържател”.
Картите предмет на настоящите Общи условия, наричани по-долу “Карта”  или “Карти”,  са клубни карти, но не и банкови (кредитни или дебитни) карти и не могат да се използват за осъществяване на безналични разплащания.


I. ИЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАРТАТА


1. Всяка Карта Еником М, предмет на настоящите Общи условия, е с уникален номер. Картата е собственост на Картоиздателя и единствено Картодържателят има право да ползва същата.
2. Всяка Карта Еником М  има валидност 24 месеца, считано от деня на издаването й. Използването на картата след изтичането на срока й на валидност, или след обявяването й за невалидна, независимо от причината е забранено.
3. Картодържателят е запознат с предназначението на Карта Еником М като средство Картодържателят да ползва определени от Картоиздателя отстъпки при покупка на стоките, посочени от Картоиздателя.
4. В случай на загуба, кражба или отнемане по друг начин, унищожаване, подправяне или използване по  друг  неправомерен начин на Картата или при извършване на операция с картата, която не е одобрена от Картодържателя, той се задължава, да уведоми незабавно Картоиздателя, но задължително и писмено. Последният е длъжен незабавно да блокира използването на Картата.


II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА  КАРТАТА


1. Карта Еником М може да бъде използвана за получаване на отстъпки от цената на стоки, предлагани в търговските обекти на Еником М ООД.
2. Отстъпките за лоялни клиенти, които се предоставят на Картодържателя на Карта Еником М се получават при следните условия:
      а. При натрупване на покупки на обща стойност над 500 лв. картата дава право на отстъпка от 3% от редовната цена за всяка покупка на изделие извън промоция (артикул без намаление на редовната цена). Когато първата покупка е на стойност над 500 лв., отстъпката от 3% важи за тази покупка включително
      b.При натрупване на покупки на обща стойност над 6000 лв. картата дава право на отстъпка от 5% от редовната цена за всяка покупка на изделие извън промоция (артикул без намаление на редовната цена). Когато първата покупка е на стойност над 6000 лв., отстъпката от 5% важи за тази покупка включително.
      с.При натрупване на покупки на обща стойност над 15 000  лв. картата дава право на отстъпка от 8% от редовната цена за всяка покупка на изделие извън промоция (артикул без намаление на редовната цена). Когато първата покупка е на стойност над 15 000  лв., отстъпката от 8% важи за тази покупка включително.
(Забележка: Под покупка да се има предвид заплащането на необходимата за достигането на лимита сума от клиента, която е посочената в т. 2. Това плащане може да е свързано с покупка на налична стока или при заплащане на аванс при сключване на договор за закупуване на неналична на склад стока).
3. Отстъпките от клубна карта ЕНИКОМ М могат да бъдат комбинирани с Пакетната цена за услугите „Разнос“ и „Монтаж“, предлагани от фирмата, при определените за тази Пакетна цена условия.
4. Натрупването на оборот по картата е възможно само при нейното представяне в момента на извършване на покупката.
5. Възстановяването на изгубена членска карта е безплатно. Натрупаните обороти се запазват. Моля свържете се при загуба с отдел информация.
6. При смяна на адреса, моля свържете се с отдел информация.
7. Членове на клуба, които нямат извършена покупка в срок от две години, губят правата си.
8. Еником М си запазва правото да подобрява и променя условията за членуване в клуб Еником М.
9. Отстъпката може да се ползва единствено за стоки неучастващи в други ценови намаления.


III. ЦЕНА


1. Карта Еником М се издава безплатно.


IV.  ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА


Взимайки предвид, че настоящите Общи условия не се ограничават със срок, Картоиздателят има правото да ги променя. Картодържателят следва да бъде уведомен за промените посредством изпращане на електронно съобщение за това обстоятелство на  e-mail адреса или мобилния телефон на Картодържателя.С най-добри пожелания:

Еником М ООД