Правила за провеждане на Instagram Игра

Отгатни адреса на новия магазин в гр. Пловдив Правила за провеждане на Instagram Игра: Отгатни адреса на новия магазин в гр. ПловдивInstagram Играта Отгатни адреса на новия магазин в гр. Пловдив, наричана за кратко “Игра” се провежда на Instagram (Инстаграм) страницата на Еником - М България с Организатор “Еником - М” ООД.
Взимайки участие в играта на Instagram (Инстаграм) страницата на “Еником - М” ООД, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на сайта на “Еником - М” ООД.

1. Механизъм

      1. 1 За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:
Да последва страницата на  @enikom_m в  Instagram (Инстаграм), да отгатне адреса на новия магазин в град Пловдив и да го публикува като коментар.
      1.2. Периодът на Играта e от 07.04.2022г. до 23:59 часа на 14.04.22 г.
      1.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.
      1.4 Всеки потребител участва еднократно в Играта независимо от броя коментари,  които е публикувал.
      1.5 С последването на  страницата на  @enikom_m в  Instagram (Инстаграм) и постването на коментар с предположение за адреса на новият магазин в град Пловдив на една от датите в периода 07.04.22 г. - 14.04.2022 г., включително, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.

2. Право на участие

      2.1. Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България с изключение на служителите на “ЕНИКОМ-М  ООД“ , както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.
      2.2. Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява публикуваното от Участниците съдържание на Instagram (Инстаграм)  страницата на @enikom_m. Организатора има право да сваля от Instagram (Инстаграм) страницата на @ enikom_m всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

3. Награждаване

      3.1. Наградите в Играта Отгатни адреса на новия магазин в гр. Пловдив са 3 (три) подаръчни ваучера (gift cards) на стойност 100 лв. /сто лева./  Подаръчните карти (gift cards) могат да бъдат използвани само във физическите шоуруми на ЕНИКОМ на територията на град София и град Пловдив. Подаръчните карти (gift card) не могат да бъдат използвани в онлайн магазина на  “Еником-М” ООД.
Победителите ще бъдат изтеглени на томболен принцип – 3 (три) титуляра и 3 (три)  резерви. Организаторът ще се свърже с резервите в случай на дисквалифициране на титуляр по силата на т. 6 от текущите правила.
      3.2. Печелившите участници ще бъдат 3 (три)  и ще бъдат публикувани в коментар и стори на Instagram (Инстаграм) страницата на @,enikom_m, както и на www.enikom-m.com  в категория „Връзки“, подкатегория „Регламенти“  на 15.04.22 г.
      3.4. Печелившите участници трябва да попълнят своите данни в специално създадена форма, която ще им бъде изпратена на лично съобщение след края на Играта. Печелившите учстници следва да попълнят данните си за доставка, които включват: две имена на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка. Данните (имената на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка) се използват за целта на доставката.
      3.5. Срокът за разпращане на наградите е до 20 работни дни след получаване на данните на всички печеливши.
      3.6. Участниците губят правото си да получат наградата, ако не попълнят формата с необходимата информация в рамките на 10 дни от датата на изпращането на личното съобщение към тях.
      3.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.


4. Лични данни

      4.1. Правата на всички Участници в Играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в Играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Организаторът e регистриран като администратори на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни.
      4.2. Включвайки се в настоящата Игра, Участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни за цели, свързани с Играта, разпространението на наградата, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Данните ще могат да се използват в срок от един месец след получаването им. След изтичането на периода данните ще бъдат изтрити.
      4.3. Организаторът на Играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.

5. Други общи условия при провеждане на томболи
      5.1. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на сайта на Организатора в категория „Връзки“, подкатегория: „Регламенти за промоция“  Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.
      5.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 17 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша, пожари, производствени аварии, войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.
      5.3. Печелившите участници от Играта дават изричното си съгласие за използване на техните имена и изображения в качеството на победители от страна на Организатора.
      5.4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.
      5.5. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи томболи и промоции. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.
      5.6. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие - чрез намесата на компетентните органи.
      5.7. Описаната по-горе Игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Instagram.
      5.8. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата Игра.
25. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата в следствие на официални празници или други обстоятелства, които биха могли да възпрепятстват използването на наградата.
      5.9. Организаторът на Играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната Игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация. Организаторът може да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на Играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в Играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за Участници в томболите и трети лица във връзка с такова съдържание.
      5.10. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили в Instagram при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
      5.11. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата на @enikom_m, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да публикуват на страницата, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права. Същото важи за съдържание, което би могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
      5.12. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на Играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права. Същото важи за съдържание, което би могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
      5.13. С приемането на настоящите Официални правила Участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка, друга информация и материали, предоставени от тях във връзка или по повод на Играта, Организаторът не предоставя и не дължи каквато и да е компенсация или възнаграждение.
      5.14. С приемането на настоящите Официални правила Участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на Играта не са обект на интелектуална собственост, авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица. Участниците се съгласяват, че няма да претендират като титуляри на подобни права за заплащане от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

Пожелаваме Ви късмет!

Печеливши участници в играта " Отгатни адреса на новия магазин в гр. Пловдив" печелившите са:

1. Мария Милкова - @mariya.milkova1

2. Ина Тодорова - @inahristod

3. Мариус Калчев - @mariuskalchev

ЧЕСТИТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Този сайт използва бисквитки (cookies) за подобряване на неговата ефективност. Продължавайки да използвате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитките, съгласно нашата Политика за употреба на бисквитки. Научете повече. Разбрах

Във връзка с регламент 2016/679 приехме новаПолитика за поверителност - защита на личните данни. Научи повече